Privacyverklaring

Voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Klijntje, baby & kidslifestyle, zorgen wij dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Vanaf mei 2018 zullen wij op deze manier omgaan met privacy.

Contactgegevens:
Aasterbergerweg 19
6101 AC Echt
+31 475 470007
www.klijntje.nl

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Klijntje, baby & kidslifestyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u klant bij ons bent. De bescherming van de privacy is net zo belangrijk voor u als voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegde toegang hebben tot u persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website, onze winkel en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klijntje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klijntje, baby & kidslifestyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Klijntje, baby & kidslifestyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klijntje, baby & kidslifestyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In kader van de Belastingwet hebben wij een financiële plicht van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klijntje, baby & kidslifestyle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klijntje, baby & kidslifestyle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@klijntje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Klijntje baby & kidslifestyle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klijntje, baby & kidslifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail naar info@klijntje.nl. Heeft u nog vragen neemt dan gerust contact op met Klijntje, baby & kidslifestyle.